top of page
Flyover Bridges

מחלקת מכירות – נאורטק

מכירות נאורטק, הינה חברת בת של חברתנו המתמחה בהכנת שלטים מקדימים, שלטי אזהרה על פי תכניות הסדרי תנועה זמניים מאושרות ועל פי דרישת הרשויות והתקנים המקובלים להצבה באתרי בניה.

bottom of page